➲ İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı Read ➺ Author İlber Ortaylı – Pandorajewelry70off.us

İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı Osmanl Modernle Mesi Otokratik Bir Modernle Medir Ve D Geli Meler, Hayat N Son K Rk Y L Nda Imparatorlu U, Bu Otokratik Modernle Meden Anayasal Bir Monar Iye Kadar S R Kledi Mparatorluk Gen Cumhuriyete Parlamentarizm, Siyasal Parti, Bas N Gibi Siyasal Kuramlar Miras Olarak B Rakt Cumhuriyet Ilk Anda E Itim Sistemini, Niversiteyi, Y Netim Rg T N , Mali Sistemini Imparatorluktan Miras Ald Cumhuriyet Devrimcileri Bir Orta A Toplumuyla De Il, Son Asr N Modernle Me Sanc Lar Ile Ge Iren Imparatorlu Un Kal Nt S Bir Toplumla Yola Kt Lar Cumhuriyetin Radikalizmini Kam Layan Elerinden Biri De Yeterince Radikal Olamayan Osmanl Modernle Mesidir Bug Nk T Rkiye Nin Siyasal Sosyal Kurumlar Ndaki Sa Laml K Ve Zaaf N Bilinmesi, Son Devir Osmanl Moderne Me Tarihini Iyi Anlamakla M Mk Nd R Ge Mi Le Gelece I Birarada D Nmek Ve Tart Mak Asl Nda Bu Tart Ma Farkl A Dan Ve Yollarla Yap Lsa Da Her Ki Inin Al Kanl D R Mparatorlu Un En Uzun Y Zy L , Bu Tart Man N Bir Unsuru Olarak 19 Y Zy L Tarihimiz I In Genel Bir Giri Tir.

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı book, this is one of the most wanted İlber Ortaylı author readers around the world.

10 thoughts on “İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı

 1. says:

  Tanzimat bizde genelde dar kal plar er evesinde incelenir ve bundan dolay bir taraf fazlas yla iyimser ve topik bakarken di er bir taraf yerin dibine sokar Bu kitab n nemi de bize Tanzimat n ve onu idare eden devlet adamlar n n tam ve objektif bir portresini sunmas d r lber Hoca n n yapt u tan m ger ekten Tanzimat ok g zel bir ekilde tasavvur etmemize olanak verir Her eye ra men Tanzimat hareketi T rkiye tarihinde toplumu ileriye g t ren ve r a an bir rol oynam t r Tanzi Tanzimat bizde genelde dar kal plar er evesinde incelenir ve bundan dolay bir taraf fazlas yla iyimser ve topik bakarken di er bir taraf yerin dibine sokar Bu kitab n nemi de bize Tanzimat n ve onu idare eden devlet adamlar n n tam ve objektif bir portresini sunmas d r lber Hoca n n yapt u tan m ger ekten Tanzimat ok g zel bir ...

 2. says:

  Rengeteg h tt rismeretet k v n k nyv, n ha gy t nt, hogy a szerz a t m ban megszerzett inform ci it egyszerre akarja r z d tani az olvas ra s mag t l rtet d en haszn l neveket, helysz neket, esem nyeket A t r k olvas k sz m ra tal n egy rtelm ek a k nyvben felhalmozott t rt n sek, b r k tlem, hiszen rengeteg a kikacsint s a p rhuzamosan zajl eur pai s k zel keleti esem nyekre is nem besz lve egy tlag magyar olvas r...

 3. says:

  Avrupa daki k resel geli melerin sanayi devrimi,frans z ihtilali vb. Devlet i Aliye ye yans mas n ,bu s re teki z m aray lar n ,demokratikle me s recini tanzmat, slahat ,me rutiyet. anlatan iyi bir kitap.Ayr ca kitapta ilgin bilgiler de mevcuttur.Misal Osmanl tarih isi Hammer r...

 4. says:

  Tarih kitaplar nda okutulan n d nda Osmanl mparatorlu u nun Gerileme d nemi olarak adland r ld d nemde ya anan geli meleri renmek, d nemin ad n n asl nda uygunsuz oldu unu g rmek ve Cumhuriyet d nemine etki eden olaylar ve g r leri anlamak i in ger ek bir kaynak.

 5. says:

  En orjinal ve en iyi kitabi Ortayli nin Rusya ile verdigi karsilastirmalar da guzel

 6. says:

  en iyi kitab.

 7. says:

  Birbirine taban tabana z t olmakla birlikte her biri ayr ayr ra bet g ren pek ok farkl g r ile izah na al lmas ndan dolay belki de tarihimizin en az anla lan ama g n m z toplum ve devlet hayat n en ok etkileyen devir olan Tanzimat n en kapsaml olmasa da her noktaya temasa al an en anla l r eseri ve belki de yazar n en kolay anla l r eseri Yak n tarih okumalar nda ba lang eseri olarak okunmas uygun olur kanatindeyim Yazar n taraf olmaktan ziyade her fikri irdelemesi de ese Birbirine taban tabana z t olmakla birlikte her biri ayr ayr ra bet g ren pek ok farkl g r ile izah na al lmas ndan dolay belki de tarihimizin en az anla lan ama g n m z toplum ve devlet hayat n en ok etkileyen devir olan Tanzimat n en kapsaml olmasa da her noktaya temasa al an en anla...

 8. says:

  lber Ortayl n n kitaplar ok ak lda kal c Konudaki kilit noktalar bazen ileri konularda da dikkat ekmeden tekrar ediliyor bu ekilde kitaptan fevkalade nemli noktalar akl n zda kal yor Osmanl n n Tanzimat tan itibaren T rk B rokrasi sisteminin yap s n olu turdu unu ve Osmanl n n da lma d neminde yeti en de erli kadrolar n nas l T rkiye Cumhuriyeti nin kurulu unda ba at rol oynad n okuyacaks n...

 9. says:

  Bu kitab okud umda asl nda Cumhuriyet devrimlerinin bir o unun temelinin Osmanl zaman nda at ld n g rd m Yani u andaki alg n n aksine, Osmanl ile T rkiye Cumhuriyeti aras nda keskin bir izgi olmad n , g n m zdeki modern T rkiye nin II Mahmud d neminden itibaren ba layan T rk Modernle mesi nin bir r n oldu unu anlad m.Bug nk slam lkelerinin kar la t klar sorunlarla laik hukuk d zeni, aile kavram ndaki de i im Osmanl n n daha nceden kar la t n g rmek insan a rt y Bu kitab okud umda asl nda Cumhuriyet devrimlerinin bir o unun temelinin Osmanl zaman nda at ld n g rd m Yani u andaki alg n n aksine, Osmanl ile T rkiye Cumhuriyeti aras nda keskin bir izgi olmad n , g n m zdeki modern T rkiye nin II Mahmud d neminden itibaren ba layan T rk Modernle mes...

 10. says:

  Ortodoks kilisesinin de imparatorluktaki imtiyaz nedeniyle Yunan dili ve e itimi bir engelle kar la madan ya ayabiliyordu Hatt Bizans hukuku da belli l de devam edebilmi tir Bab li taraf ndan yerine g re Rumca fermanlar da kaleme al nm t r ve Rumca yar resm bir dil olara...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *